ICON
ICON 0
Totaal excl. BTW: € 0,00
BTW 21%: 0,00
Totaal incl. BTW: € 0,00
Vivaza logo
ICON
ICON 0
Totaal excl. BTW: € 0,00
BTW 21%: 0,00
Totaal incl. BTW: € 0,00

Algemene voorwaarden

Identiteit van de onderneming

Vivaza

Groeningestraat 5

8540 Deerlijk

Belgie

0477 83 19 42

sara@vivaza.net

BE0643.590.545

Nota : De inhoud van deze site ,namelijk: logo's , tekeningen ,data ,product- of bedrijfsnaam, teksten , beelden en dergelijke zijn intellectuele rechten en behoren toe aan Vivaza.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassinge op het hele aanbod van de onderneming en op elke  overeenkomst op afstand tussen consument en de onderneming Vivaza.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst met deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

Aanbod

Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarden worden aangeboden, wordt dit nadrukkelijk vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. Deze omschrijving is voldoende om een goede beoordeling door de consument mogelijk te maken. De gebruikte afbeeldingen zijn waarheidsgetrouw. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod binden de onderneming niet.

Het aanbod bevat informatie die duidelijk maakt welke rechten en plichten de consument heeft wanneer er een aanvaarding van het aanbod is, namelijk:

 • de prijs inclusief BTW,
 • leveringskosten,
 • de manier waarop de overeenkomst tot stand komt en welke handelingen daarvoor nodig zijn,
 • het herroepingsrecht,
 • de wijze van betaling,
 • de wijze van levering,
 • de uitvoering van de overeenkomst,
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, ofwel de termijn vaarbinnen de onderneming de prijs garandeert,
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het normale basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel,
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is,
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen,
 • de andere talen waarin de overeenkomst eventueel kan worden gesloten,
 • de gedragscodes waaraan de onderneming zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen,
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
 • aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt,
 • producten kunnen wijzigen van prijs: bijvoorbeeld in de wettelijke periodes van solden en kortingen.

De overeenkomst

De overeenkomst komt, rekening houdende met het bepaalde in artikel 3, tot stand wanneer de consument het aanbod aanvaardt en voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Indiend de consument het aanbod elektronisch heeft aanvaard, bevestigd de onderneming de aanvaarding van het aanbod ook elektronisch. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet bevestigd is door de onderneming kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de onderneming passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de onderneming daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De onderneming kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de onderneming op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De onderneming zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen, meesturen In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 • het bezoekadres van de vestiging van de onderneming waar de consument met klachten terecht kan,
 • de voorwaarden en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht,
 • de informatie betreffende commerciële waarborgen en bestaande diensten na aankoop,
 • de in artikel 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de onderneming deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst,
 • de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

Vivaza heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien er van buiten komende oorzaken ervoor zorgen dat de afpraken niet kunnen worden nagekomen. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting van schadevergoeding ontstaat .

Herroepingsrecht

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Tijdens deze bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien mogelijk - in de originele staat en verpakking op eigen kosten aan de onderneming terugsturen, rekening houdenende met de door de onderneming verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen enkel de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de onderneming dit bedrag zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping terugbetalen.

De prijs

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn in euro en inclusief BTW.

Het aanbod vermeldt of de leveringskosten inbegrepen zijn, of bevat een hyperlink naar een webpagina waar de leveringskosten kunnen geconsulteerd worden.

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

Conformiteit en Garantie

De onderneming staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst. De in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van kwaliteit en prestaties en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de onderneming er tevens voor in dat het product geschikt is voor een bijzonder gewenst gebruik.

Een door de onderneming, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument krachtens de toepasselijke nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumptiegoederen tegenover de onderneming kan doen gelden.

Levering en uitvoering

De onderneming zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van wat hierover in algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de onderneming het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Het risico van verzending van goederen berust bij de onderneming tot het moment van bezorging aan de consument, of een vooraf aangewezen en aan de onderneming bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Betaling

De betalingen voor de webwinkel Vivaza gebeuren steeds vooraf .

De consument heeft de plicht om onjuistheden in vermelde betaalgegevens aan de onderneming te melden.

In geval van wanbetaling van de consument heeft de onderneming behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Klachtenregeling

De onderneming beschikt over een voldoende klachtenprocedure en behandelt de klacht in overeenstemming met deze klachtenprocedure.

De klant is verplicht de goederen meteen na ontvangst te inspecteren. Hierbij dient nagegaan te worden of de goederen beantwoorden aan de overeenkomst. Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient dit binnen de 7 dagen na levering meegedeeld te worden. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 2 dagen na ontdekking en uiterlijk 14 dagen na levering schriftelijk of per e-mail mee te delen.

Geschillen

Op overeenkomsten tussen de onderneming en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame drager.

 

Dit artikel is van toepassing vanaf: 10.08.2015